تعرفه خرید خودروی سفارشی 09

تعرفه خرید خودرو سفارشی


جهت خرید خودرو سفارشی، هیچ هزینه دیگری غیر از هزینه مصوب دریافت نمی گردد.
درصورت درخواست تنظیم قولنامه مبلغ ۶۰،۰۰۰ تومان به هزینه کارشناسی افزوده خواهد شد.

گوگل مپ